Dekkingsgraad in 2017 licht gestegen

19 januari 2018

Het pensioenfonds heeft 2017 afgerond met een dekkingsgraad van 115,9%. Begin 2017 bedroeg deze nog 112,4%. Weliswaar een bescheiden stijging, maar wel een goed resultaat van het vasthouden aan en uitvoeren van een beheerst en stabiel balansrisicomanagement- en beleggingsbeleid.
Dit beleid heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat het fonds van grote problemen verschoond is gebleven en, ondanks de ernstige financiële crisis en de sterke rentedaling, de dekkingsgraad op peil heeft weten te houden. Het beleid is ook voldoende alert en flexibel geweest om te kunnen profiteren van de goede beleggingsresultaten van aandelen in ontwikkelde en in opkomende markten plus obligaties met een hoger risicoprofiel.

Het positieve resultaat voor 2017 van de gehele beleggingsportefeuille (+1,74%) komt voornamelijk door de goede performance van de returnportefeuille, met als grootste plus de stijging van de aandelenportefeuille met 14,93%. Indien gekeken wordt naar het resultaat van de beleggingen zonder invloed van de renterisico- en inflatierisicoafdekking, dan is het resultaat in 2017 +4,28%.

Door een stijging van de rente is de waarde van de verplichtingen gedaald en is ook de waarde van de obligatieportefeuille en de rentederivaten afgenomen.  De waarde van de verplichtingen is meer gedaald dan die van de beleggingen, waardoor de rentestijging heeft bijgedragen aan een hogere dekkingsgraad.

 

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden