Dekkingsgraad per 31 december 2017 gestegen (115,9%)

25 januari 2018

De nominale dekkingsgraad (gebaseerd op DNB UFR curve) is in december gestegen ten opzichte van november en bedraagt op 31 december 2017 115,9%.

De nominale dekkingsgraad is gestegen met 0,2%-punt wat is te verklaren door:

  • De marktrente is gedaald (de 30-jaars swaprente bijvoorbeeld met ongeveer 0,02%) en hierdoor is de voorziening pensioenverplichtingen gestegen met ongeveer € 13 miljoen (negatief effect op de dekkingsgraad).
  • Het pensioenvermogen (waarde van de beleggingen en overige activa en passiva) is met ongeveer € 22 miljoen toegenomen (positief effect op de dekkingsgraad). De aandelen, de rente-derivaten (ter afdekking van het renterisico) en de inflatie-derivaten (ter afdekking van het inflatierisico) zijn in waarde gestegen in verband met de gedaalde rente respectievelijk de gestegen inflatieverwachting. De vastrentende waarde daalden licht in waarde, ondanks de gedaalde marktrente.

Aangezien de waardestijging van het pensioenvermogen hoger is dan de waardestijging van de voorziening pensioenverplichtingen, is de dekkingsgraad gestegen in december.

De beleidsdekkingsgraad (= gemiddelde nominale dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden) is gestegen met 0,3%-punt en bedraagt per 31 december 2017 114,5% (30 november 2017 114,2%). Dit is gelijk aan de per 30 september 2017 vastgestelde strategisch vereiste dekkingsgraad (114,5%). Het fonds stelt medio februari 2018 de strategische vereiste dekkingsgraad per 31-12-2017 vast waaruit zal blijken of het pensioenfonds uit de situatie van reservetekort is. Dan moet de beleidsdekkingsgraad gelijk of groter zijn dat de strategische vereiste dekkingsgraad.

Lees voor meer informatie

 

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden