Pensioen

Welkom bij Pensioenfonds SNS REAAL

U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Het Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op https://mijn.pensioenfonds-snsreaal.nl/

 

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid. 

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Het Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Als u op een icoon klik, komt u in laag 2. Daar vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot kunt u per laag doorklikken naar laag 3, bestaande uit juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. U kunt laag 1, 2 en 3 ook opvragen bij onze afdeling Pensioenservice via pf.snsreaal@blueskygroup.nl

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

Ouderdomspensioen

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Pensioenfonds SNS REAAL en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u standaard als u 68 jaar wordt of uiterlijk vijf jaar na uw AOW-datum. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.
 
Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Pensioenfonds SNS REAAL is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u hebt verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw 68ste maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op https://mijn.pensioenfonds-snsreaal.nl/.

Voorwaardelijke middelloonregeling

De pensioenregeling is een voorwaardelijke middelloonregeling. Dat betekent dat u elk jaar pensioen opbouwt op basis van het pensioengevend salaris van dat jaar. Stijgt uw salaris, dan werkt dit door in de pensioenopbouw van dat jaar en de volgende jaren. De pensioenopbouw is voorwaardelijk, omdat het pensioenfonds hiervoor genoeg geld moet hebben (premie). De verhoging is ook voorwaardelijk. U krijgt alleen verhoging als het pensioenfonds genoeg geld heeft.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het salaris minus de franchise bouwt u in 2019 bij de Volksbank 1,76% aan ouderdomspensioen op. Bij VIVAT bouwt u in 2019 1,64% aan ouderdomspensioen op.

 

Rekenvoorbeeld

 

Bruto fulltime maandsalaris 2019 (peildatum 1 januari)

€ 3.500

Bruto fulltime jaarsalaris 2019 (13,96 x maandsalaris)

€ 48.860

Franchise 2019

€ 13.785

Pensioengrondslag

(pensioengevend salaris -/- franchise)

€ 35.075

Pensioenopbouw 2019 Volksbank (1,76% x € 35.075)

€ 617,32

Pensioenopbouw 2019 Vivat (1,64% x € 35.075)

€ 575,23

 

Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Klik door naar laag 3

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.

Partner- en wezenpensioen

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een partnerpensioen en uw kinderen krijgen een wezenpensioen.

Dit is het geval als u:

 • getrouwd bent
 • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan
 • een notarieel samenlevingscontract hebt en langer dan een jaar samenwoont volgens de Basisregistratie Personen (BRP).

Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot pensionering bij Pensioenfonds SNS REAAL pensioen zou opbouwen. Bij overlijden na pensionering krijgt uw partner het partnerpensioen waarvoor u op uw pensioendatum hebt gekozen. Het partnerpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en zolang uw partner in leven is.

 

Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt tot de 1ste dag van de maand volgend op de 18de verjaardag van het kind. Als uw kind een voltijdse opleiding volgt of als uw kind gehandicapt is, wordt de uitkering tot uiterlijk zijn/haar 27ste jaar voortgezet.

 

Vrijwillig aanvullend tijdelijk partnerpensioen

U kunt voor uw partner ook een aanvullend tijdelijk partnerpensioen afsluiten. Dit pensioen wordt ook een Anw-hiaatpensioen genoemd. Een Anw-hiaat ontstaat wanneer uw partner geen Anw-uitkering van de overheid ontvangt. Dit kan voor uw partner een behoorlijk inkomensverlies betekenen.

Wilt u zorgen voor een inkomensaanvulling voor uw partner na uw overlijden tot zijn/ haar AOW-leeftijd? dan kunt u een extra verzekering afsluiten bij het pensioenfonds. U betaalt hier ook een extra premie voor. De premie die u betaalt hangt af van uw leeftijd. In deze tabel kunt u zien wat dat voor u betekent.

De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Meer informatie vindt op de pagina Samenwonen-trouwen.

 

Let op: er is ook partnerpensioen voor uw partner als u overlijdt op een moment dat u niet meer in dienst bent bij uw werkgever. Het vrijwillig aanvullend partnerpensioen vervalt op het moment dat u uit dienst gaat. U kunt  op uw pensioendatum een deel van uw ouderdomspensioen laten omzetten naar een partnerpensioen. Dat kan maximaal in de verhouding 100:70.

 

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of één of meerdere minderjarige kinderen te verzorgen hebben of minimaal 45% arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

Klik door naar laag 3

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer. 

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.


Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan betaalt u nog een deel zelf. Het UWV stelt vast of en hoeveel werk u nog kunt doen met een percentage arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheidspercentage

Premievrije voortzetting opbouw

80% of meer

65% to 80%

55% tot 65%

45% tot 55%

35% tot 45%

0% tot 35%

100% premievrij

72,50% premievrij

60% premievrij

50% premievrij

40% premievrij

0% premievrij

 

Let op!

 • Er is een inlooptijd, u moet namelijk eerst twee jaar bij uw werkgever hebben gewerkt. Als u binnen 104 weken na indiensttreding een WAO- of WIA-uitkering ontvangt, hebt u geen recht op premievrijstelling.
Klik door naar laag 3

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling biedt? Klik door naar het pensioenreglement.
 

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling biedt? Klik door naar het pensioenreglement.

Klik door naar laag 3

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. Wel kunt u zich via uw werkgever aanvullend verzekeren voor een aanvulling op de WIA-uitkering. 

Er is geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Uw pensioenregeling voorziet niet in een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als u arbeidsongeschikt wordt, is er dus in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WIA) geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen.
 
U kunt via de werkgever vrijwillig een aanvullende WIA-verzekering afsluiten. U betaalt wel een extra premie voor deze verzekering. Informeer bij de P&O desk naar de voorwaarden en kosten.

Klik door naar laag 3

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij Pensioenfonds SNS REAAL. Dit pensioen bouwt u op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in de periode van vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl voor uw AOW-leeftijd.
 
De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.
Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt

De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij Pensioenfonds SNS REAAL. Op het UPO staat het ouderdomspensioen dat u nu hebt opgebouwd. Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl en Mijn Pensioen. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u hebt opgebouwd bij uw werkgever(s).

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten.

Klik door naar laag 3

Ieder jaar bouwt u uit uw salaris een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo in totaal opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

U bouwt pensioen op in een voorwaardelijke middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris (tot € 107.593,-) dat u in dat jaar hebt verdiend. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Uw pensioen houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.

De pensioenregeling is een Collectieve Defined Contribution (CDC)-regeling. Dit betekent dat als de premie te laag is voor volledige pensioenopbouw, in dat jaar een lager percentage aan pensioen wordt opgebouwd. 


Over uw salaris tot € 107.593,- minus de franchise bouwt u in 2019 bij de Volksbank 1,76% aan ouderdomspensioen op (in 2018 1,80%). Bij Vivat bouwt u 1,64% aan pensioen op in 2019 (in 2018 was dit 1,71%). Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand, zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Klik door naar laag 3

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u over een gedeelte van uw loon tot € 107.593,-. Over € 13.785,- bouwt u in 2019 geen pensioen op. Dit 'drempelbedrag' is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het loon tot € 107.593,- min het drempelbedrag bouwt u in 2019 bij de Volksbank maximaal 1,76% aan pensioen op en bij Vivat bouwt u maximaal 1,64% aan pensioen op. 

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris (tot € 107.593,-) dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het salaris minus de franchise bouwt u maximaal 1,875% aan ouderdomspensioen op aan pensioen op. Als de premie in een jaar onvoldoende is,  bouwt u in dat jaar een lager percentage aan pensioen op. Dit noemen wij een Collective Defined Contribution (CDC)-regeling. In 2019 geldt een opbouwpercentage voor medewerkers van de Volksbank 1,76% en voor medewerkers van VIVAT bedraagt dit 1,64%.
 
Rekenvoorbeeld

Stel, u verdient in 2019 € 35.000,-. De franchise in dat jaar is € 13.785,-. Uw pensioengrondslag is dan € 21.215,-.
U bouwt in dat jaar 1,76% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 21.215,-. Dat is € 373,38 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie.

Klik door naar laag 3

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij ons pensioenfonds betalen u en uw werkgever samen de premie. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook. 

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen allebei pensioenpremie. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. Uw werkgever betaalt de pensioenpremie aan Pensioenfonds SNS REAAL. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw salaris. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt staat niet op uw loonstrook.

Klik door naar laag 3

Welke keuzes hebt u zelf?

Verandert u van baan? Dan kunt u uw eerder opgebouwde pensioen bij andere pensioenuitvoerders meenemen naar Pensioenfonds SNS REAAL. Wie SNS of Vivat verzekeringen verlaat, kan de hier opgebouwde pensioenrechten meenemen naar het pensioenfonds van de nieuwe werkgever. 

Waardeoverdracht

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Waardeoverdracht kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij ons staan. 

Voor meer informatie gaat u naar de pagina waardeoverdracht. Daar vindt u ook het formulier om waardeoverdracht aan te vragen.

Klik door naar laag 3

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Bekijk dan de Pensioenvergelijker.

Pensioenregelingen vergelijken

Wil u u pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de Pensioenvergelijker.

Klik door naar laag 3

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op uw pensioendatum. 

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Als u met (deeltijd-)pensioen gaat en er is geen of te weinig partnerpensioen voor uw partner, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel een hoger pensioen van Pensioenfonds SNS REAAL als u komt te overlijden.
 

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen hebt om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.
Wilt u ouderdomspensioen en partnerpensioen uitruilen, laat dit dan minstens zes maanden vóór de datum waarop uw pensioen ingaat per brief weten aan het pensioenfonds.

Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement en bij keuzemogelijkheden.

Klik door naar laag 3

Wilt u (een deel van) het partnerpensioen van uw partner omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op uw pensioendatum.

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen of misschien hebt u geen partner (meer).

 
Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen hebt om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wel een partner hebt moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze. Wilt u ouderdomspensioen en partnerpensioen uitruilen, laat dit dan minstens zes maanden vóór de datum waarop uw pensioen ingaat per brief weten aan het pensioenfonds.

Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement en bij keuzemogelijkheden.

Klik door naar laag 3

Wilt u eerder of later met pensioen? Dan moet u dit een half jaar voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

Eerder stoppen of langer doorwerken

In plaats van met pensioen te gaan op uw 68ste kunt u er voor kiezen om langer door te werken, uiterlijk tot vijf jaar nadat u uw AOW-leeftijd hebt bereikt. Als u dat wilt en uw werkgever stemt in met verlenging van uw dienstverband, kan het uitbetalen van het ouderdomspensioen worden uitgesteld totdat u echt met pensioen gaat. Als u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd.
 

Daarnaast wordt de pensioenopbouw voortgezet als u doorwerkt. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement.

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw 68ste (op z’n vroegst op uw 55ste). Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat.

Deeltijdpensioen

U kunt vanaf uw 55ste ook kiezen voor deeltijdpensioen. U bouwt het aantal te werken uren af in twee stappen. Deze stappen duren elk minimaal één jaar. Per stap gaat u minimaal 20% minder werken. U kunt een gemaakte keuze niet meer terugdraaien. U krijgt uiteindelijk een lagere pensioenuitkering, doordat u minder opbouwt.


Eerst spreekt u met uw werkgever af voor welk deel u nog in dienst blijft. Voor het andere deel gaat u met pensioen.
In alle gevallen geldt dat als u eerder of later met pensioen wilt, u dit minstens zes maanden voor de gewenste ingangsdatum met uw werkgever moet bespreken en moet aanvragen.
 

Klik door naar laag 3

Wilt u beginnen met eerst een hoger pensioen of juist een lager pensioen? Dat kunt u bepalen op uw pensioendatum. 

Beginnen met een hoger of lager pensioen

U kunt op de pensioendatum de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

 
Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen hebt kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. U kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment hebt u bij deze keuze een hoger ouderdomspensioen dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Klik door naar laag 3

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:
 

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Welke risico’s zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel eens tachtig jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

Pensioenfonds SNS REAAL probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Het pensioenfonds moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rentestand beïnvloedt de waarde van de pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Pensioenfonds SNS REAAL ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duur.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Pensioenfonds SNS REAAL ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn meer risico’s waar Pensioenfonds SNS REAAL rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Pensioenfonds SNS REAAL moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement van Pensioenfonds SNS REAAL vindt u in het jaarverslag.

Besluiten van het fondsbestuur over het beleid over de hoogte van de premie en de indexatie zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds. Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden.

Kijk hier voor meer informatie over onze financiële situatie.

Klik door naar laag 3

We proberen uw pensioen en uw opgebouwde pensioenaanspraken te laten meestijgen met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van Pensioenfonds SNS REAAL goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:

  Indexatie Stijging van de prijzen*
Indexatie 2019 over 2018 0,80% 2,10%
Indexatie 2018 over 2017 0,32% 1,33%
Indexatie 2017 over 2016 0,00% 0,42%
Indexatie 2016 over 2015 0,13% 0,66%
Indexatie 2015 over 2014 0,00% 1,05%
Indexatie 2014 over 2013 1,41% 1,56%
   

*De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS

Voor kleine groepen deelnemers in oude regelingen gelden afwijkende indexcijfers. Zij ontvangen elk jaar een brief van ons met informatie over hoeveel hun pensioen meegroeit.  

Waardevast pensioen

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2019 iets minder kopen dan in 2018. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert Pensioenfonds SNS REAAL uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit  met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen.
 
Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat Pensioenfonds SNS REAAL niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:
 

  Indexatie Stijging van de prijzen*
2018 0,80% 2,10%
2017 0,32% 1,33%
2016 0,00% 0,42%
2015 0,13% 0,66%
2014 0,00% 1,05%
2013 1,41% 1,56%
2012 0,00% 2,91%
2011 0,00% 2.61%
2010 0,25% 1,57%
2009 0,70% 0,70%
2008 1,40% 2,80%
2007 1,60% 1,60%
2006 0,90% 0,90%

*De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS

 

Klik door naar laag 3

Als we een tekort hebben, nemen we - indien nodig - één of meer van deze maatregelen:

 • Uw pensioen groeit niet (volledig) mee met de stijging van de prijzen.
 • De pensioenregeling wordt gewijzigd.
 • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat Pensioenfonds SNS REAAL ondanks alle voorzorgen niet voldoende financiële middelen heeft om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets veranderen.

 
De pensioenuitvoerder heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan het pensioenfonds besluiten uw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen of om in de toekomst een lager opbouwpercentage te hanteren.
Voor meer informatie over hoe Pensioenfonds SNS REAAL er financieel voor staat, kijkt u bij financiele situatie.

Klik door naar laag 3

Welke kosten maken wij?

Pensioenfonds SNS REAAL maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

 • Kosten voor de administratie.
 • Kosten voor vermogensbeheer.

Pensioenfonds SNS REAAL maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht.

 
Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

De kosten van het pensioenfonds zijn gesplitst naar kosten pensioenbeheer en kosten vermogensbeheer. Dit komt tot uiting in de kengetallen waarbij de pensioenuitvoeringskosten gerelateerd worden aan het aantal actieve en pensioengerechtigde deelnemers (uitgedrukt in euro’s per deelnemer) en waarbij de vermogensbeheer- en transactiekosten gerelateerd worden aan het gemiddelde belegd vermogen (uitgedrukt in % van het gemiddeld belegd vermogen).

Kengetallen kosten uitvoering 

2017

2016

2015

Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer in EUR

312

290

366

Vermogensbeheerkosten in % van het gemiddeld belegd vermogen

0,22

0,20

0,23

Transactiekosten in % van het gemiddeld belegd vermogen

0,14

0,15

0,17

Aantal actieven en pensioengerechtigden

9.352

10.019

10.203

Gemiddelde belegd vermogen (in EUR miljoen)

3.317

3.318

3.049

In het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.

Klik door naar laag 3

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Uit dienst

Als u uit dienst gaat, stopt uw deelname aan de pensioenregeling van Pensioenfonds SNS REAAL. Uw verzekering voor extra pensioen voor uw partner (tijdelijk partnerpensioen) stopt ook.

Het opgebouwde pensioen (ouderdomspensioen en partnerpensioen) blijft staan, tenzij u uw pensioen meeneemt naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. Lees hier meer over op de pagina Waardeoverdracht.

Als u uit dienst gaat, ontvangt u van het pensioenfonds een brief met alle door u bij het pensioenfonds opgebouwde pensioenen. Treedt u in dienst bij een andere werkgever die een eigen pensioenregeling heeft, check ook dan de vier stappen:

 1. Hoeveel pensioen hebt u?
 2. Is dat genoeg voor u en uw nabestaanden?
 3. Wat zijn de risico's?
 4. Te weinig pensioen? Hoe lost u dat op?
Klik door naar laag 3

Als u arbeidsongeschikt wordt. 

Bent u langer dan twee jaar ziek (wettelijk: 104 weken) en voor 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Dit is een uitkering die u van de overheid ontvangt. U vraagt deze uitkering zelf aan bij het UWV. De hoogte van de WIA-uitkering hangt af van uw percentage arbeidsongeschiktheid en uw inkomen voordat u arbeidsongeschikt werd.

U bent bij het pensioenfonds niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Alleen als u per 31 december 2005 al arbeidsongeschikt was en een arbeidsongeschiktheidspensioen via het pensioenfonds ontving, dan komt hierin geen verandering. Dat geldt ook voor het Vrijwillig Aanvullend Arbeidsongeschiktheidspensioen.

Klik door naar laag 3

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. 

Voor uw partner is er in de pensioenregeling van Pensioenfonds SNS REAAL een pensioen gereserveerd voor het geval u komt te overlijden. Ook uw kinderen hebben recht op een uitkering.

Trouwen

Gaat u trouwen of was u al getrouwd voordat u in dienst kwam? Dan krijgt het pensioenfonds deze gegevens automatisch door van de basisregistratie personen (BRP). Dat geldt ook voor een geregistreerd partnerschap. U hoeft dit dus niet zelf aan het pensioenfonds door te geven. Uw partner komt dan automatisch in aanmerking voor partnerpensioen.

Samenwonen

Als u samenwoont krijgt het pensioenfonds deze gegevens niet automatisch door. Geef daarom zelf aan het pensioenfonds door dat u samenwoont. Uw partner komt in aanmerking voor een partnerpensioen als u minimaal één jaar samenwoont volgens de basisregistratie personen of als u een samenlevingscontract hebt laten opmaken bij de notaris. Graag ontvangen wij een kopie van uw samenlevingscontract of een uittreksel uit de basisregistratie personen waaruit blijkt dat u op hetzelfde adres staat ingeschreven en per wanneer.

Kinderen

Krijgt u een kind of hebt u al een of meerdere kinderen wanneer u in dienst treedt, dan ontvangt het pensioenfonds deze gegevens automatisch. Wanneer u komt te overlijden ontvangen uw kinderen een wezenpensioen totdat ze 18 jaar zijn, of als ze studeren totdat ze 27 jaar zijn. Ook gehandicapte kinderen krijgen wezenpensioen tot hun 27ste. Kinderen die beide ouders verliezen krijgen een dubbele wezenuitkering.

 

Klik door naar laag 3

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt. 

Komt er een einde aan de relatie met uw partner? Dat heeft gevolgen voor uw pensioen. Uw ex-partner heeft recht op:

 • een deel van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd toen u samen was,
 • en een bijzonder partnerpensioen voor na uw overlijden, namelijk het deel dat tot de scheiding is opgebouwd.

Hebt u meerdere ex-partners, dan moeten zij het pensioen delen.

 
Klik door naar laag 3

Als u verhuist naar het buitenland.

Naar het buitenland

Als u verhuist naar een ander land, maar wel in dienst blijft bij uw huidige werkgever, verandert er niets aan uw pensioenopbouw. Gaat u wel uit dienst? Dan stopt de pensioenopbouw bij Pensioenfonds SNS REAAL. Het opgebouwde pensioen blijft staan, als u een vrijwillige aanvullende partnerverzekering heeft vervalt deze. 

 
Klik door naar laag 3

Als u werkloos wordt. 

Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

Klik door naar laag 3

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 

Klik door naar laag 3

Voor vragen over uw pensioen en de pensioenregeling kunt u bellen met de afdeling Pensioenservice via 020 426 63 80 of mailen naar pf.snsreaal@blueskygroup.nl

Hebt u vragen?

Voor vragen over uw pensioen en de pensioenregeling kunt u bellen met de afdeling Pensioenservice via 020 426 63 80 of mailen naar pf.snsreaal@blueskygroup.nl. Wij helpen u graag!

Klik door naar laag 3

Hebt u een vraag?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van uw pensioen

Aanmelden